Header image

Wijkvereniging Hooiland wil ontmoetingstuin in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - "Eigenlijk zijn het de bewoners van 't Hooiland zelf, die het initiatief hebben genomen. Immers de uitkomst van een onder hen, door ons bestuur uitgezette enquête, maakte duidelijk dat men elkaar beter wil leren kennen en elkaar dientengevolge graag wil ontmoeten. Wat is het dan mooi dat wij met financiële en andere medewerking van de gemeente een ontmoetingstuin mogen realiseren om aan die wens te kunnen voldoen." Dit zegt Coosje Meerveld, bestuurslid van de wijkvereniging 't Hooiland.

 

Samen met Marco te Nijenhuis, medewerker van Bureau Mazzel, is zij naar het wekelijkse perspraatje van burgemeester en wethouders gekomen om de komst van de nieuwe ontmoetingstuin nader toe te lichten. Van het voltallig aanwezige college is het portefeuillehouder Jos Hoenderboom, die namens het gemeentebestuur zijn licht laat schijnen over het initiatief. "Je hebt het hier niet over een kleine buurt, maar wel over een woonwijk met circa tweeduizend bewoners, die zijn ondergebracht in circa 900 huishoudens oftewel gezinnen. Alleen daarom al is het mooi dat hier sprake is van vitale, gezonde samenleving, waarbinnen iedereen zijn plek heeft. Een levendige, kleurrijke woonwijk, waarmee in de beginjaren zeventig een start is gemaakt en die sedertdien enorm is gegroeid. Zo wonen er mensen in alle leeftijden en van verschillende nationaliteiten. Kortom, omstandigheden die het mogelijk maken om met gebruikmaking van een ontmoetingstuin initiatieven te ontwikkelen, waarvan het tot op heden niet mogelijk was om die waar te maken." Overigens staat 't Hooiland niet alleen in het initiatief. Naast de gemeente Oost Gelre en Bureau Mazzel zijn verdere direct betrokkenen de Gelderse Sport Federatie, Stichting Marga Klompé, de Hamalandschool, basisschool de Regenboog en basisschool 't Hof.

 

Met de ontwikkeling van de ontmoetingstuin, die een plaats moet krijgen rondom Wijkgebouw De Schoppe aan de Johannes Vermeerstraat en waarmee men eind 2017 een start hoopt te maken, is een bedrag gemoeid van circa 145.000 euro in totaal. De helft hiervan zal 't Hooiland zelf inbrengen en dat met gebruikmaking van subsidies en fondsen. Hierbij valt te denken aan de provincie Gelderland, LEADER, Jantje Beton, Oranje Fonds, Stichting Doen, Stichting Pak An, Coöperatiefonds van de Rabobank en KNHM en/of het VSB Fonds. Bovendien zal de eigen financiële inbreng vertaald worden in honderden, door de eigen bewoners te investeren vrijwilligersuren. Wethouder Hoenderboom over het gemeentelijk aandeel van ruim 72.000 euro: "Als college hebben wij besloten om een bedrag van ruim 41 duizend euro uit te trekken, bestaande uit reeds voor dergelijke doeleinden bestaande kredieten. Daarnaast stellen wij de gemeenteraad voor om het overige benodigde budget van ruim 30 000 euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag moet gezien worden als een financiële ondersteuning van het initiatief, aanleg ontmoetingstuin, alsmede financiering voor drie jaar activiteiten en drie jaar beheer." Hoenderboom vindt het belangrijk dat het initiatief, ook financieel gezien, gedragen wordt door verschillende partijen. "Met name de inzet van ProWonen is van belang. Zij hebben een grote woningvoorraad op 't Hooiland. Met deze wooncorporatie zijn goede gesprekken gevoerd. Ondanks dat zij beperkt zijn vanwege de daarmee te maken hebbende wetgeving, tonen ze veel bereidheid om mee te werken om zodoende de ontmoetingstuin, voor de lange termijn, een succes te laten zijn."

 

Het complete voorstel komt aan de orde in de raadscommissievergadering van 13 juni en zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd op 27 juni.
Ander nieuws